Hokkaido Tohoku

INTERPLAYOPEN 11:00-20:00

http://www.interplay-web.net

2-20, Higashi ichi-jo minami, Obihiro-shi, Hokkaido

0155-26-3321